English Гостьова книга
Русский
УкраЇнська
Вхід Реєстрація

1. Загальні положення

Основні проекти АЛТУАсоціація лідерів турбізнесу України, надалі іменована - Асоціація, є неприбутковим добровільним недержавним об`єднанням підприємств і організацій, що здійснюють діяльність у туристичній сфері, яка не проводить господарської діяльності та створена в інтересах суспільства з метою сприяння розвитку всіх видів туризму в Україні, гармонізації взаємовідносин між державними органами та суб'єктами туристичної діяльності, забезпечення захисту їхнього прав і представництво спільних інтересів у державних органах, органах місцевого самоврядування та у міжнародних організаціях.

1.2. Асоціація має:
- повне найменування: Асоціація лідерів турбізнесу України;
- скорочене найменування: АЛТУ;
- найменування англійською мовою: Association of leaders of tourist industry of Ukraine.
- скорочене найменування англійською мовою: ALTU.

1.3. Місцезнаходження Асоціації: 01054 м. Київ вул. Воровського 34Г, кімната 1

Асоціація є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки, печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, та символіку, яка затверджується Президією Асоціації та підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку.

1.4. Метою створення і діяльності Асоціації є сприяння всебічному розвитку туризму, а також координація господарської діяльності засновників та членів Асоціації без права втручання в їх виробничу і комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників та членів, або погодження їх конкурентної політики.

1.5. Асоціація не має на меті отримання прибутку чи здійснення будь-якої координації дій, що можуть призвести до монополізації ринків послуг чи вчинення її засновниками та членами інших неправомірних дій. Асоціація належить до неприбуткових установ і організацій, відповідно до положень абз. «д» пп. 7.11.1 ст.7 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств», як асоціація юридичних осіб, створена для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів. Доходи або майно Асоціації не підлягають розподілу між її засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена Асоціації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). У разі ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. Після проведення державної реєстрації Асоціації, Асоціація реєструється як неприбуткова організація у встановленому законодавством порядку

1.6. Асоціація має право створювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, брати участь в діяльності міжнародних організацій згідно з чинним законодавством України. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності, і не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб'єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.

1.7. Асоціація та її засновники і учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між засновниками та учасниками Асоціації, зокрема дій, які стосуються:
- ціни, за якою продається товар;
- кількості товару, що виробляється;
- стандартних формул, за якими ціна обраховується;
- підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові товари;
- відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;
- кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;
- не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій;
- купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на товар);
- призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару всіх учасників узгоджених дій;
- розподілу покупців між учасниками узгоджених дій;
- розподілу територій, придбання чи реалізації товару між учасниками узгоджених дій.

1.8. Асоціація, створені нею відокремлені підрозділи і підприємства, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

1.9. На працівників Асоціації поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

1.10. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном.

1.11. Асоціація в своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України та цим Статутом.

1.12. Асоціація діє на засадах законності, гуманності, спільності інтересів засновників та членів, гласності, добровільності та самоврядування.

1.13. Асоціація забезпечує виконання статутних завдань, вільний доступ, у тому числі шляхом щорічного оприлюднення через засоби масової інформації, до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.

1.14. Члени Асоціації не відповідають за зобов'язаннями Асоціації, а Асоціація не відповідає за зобов'язаннями членів.

1.15. Асоціація та її керівні органи не мають права втручатися в господарську діяльність засновників та членів Асоціації.

Основні положення Статуту АЛТУ

Тестування агенцій Національний туристичний форум

Проект підтримки внутрішнього
і в'їзного туризму

Кодекс усталеної ділової практики
і правила професійної етики
 
Правила використання