English Гостьова книга
Русский
УкраЇнська
Вхід Реєстрація

2. Цілі, завдання та основні форми діяльності Асоціації

Основні проекти АЛТУ

 

2.1. Основними цілями діяльності Асоціації є:

- сприяння всебічному розвитку всіх видів туризму та туристичної діяльності в Україні та залучення юридичних і фізичних осіб до занять туризмом та туристичної діяльності;

- розвиток туристичної інфраструктури України та протидія монополізму в туристичній діяльності;

- вивчення іноземного та міжнародного досвіду у сфері туризму, участь у міжнародних та закордонних туристичних виставкових заходах;

- сприяння безпеці та захисту туристів і подорожуючих;

- координація діяльності членів Асоціації щодо підготовки та перепідготовки кадрів, забезпечення якості обслуговування споживачів туристичних послуг;

- встановлення ділових партнерських стосунків між організаціями суб'єктами туристичної діяльності, створення умов для вільної та чесної конкуренції, підтримки доброї ділової репутації членів Асоціації;

- представлення інтересів членів Асоціації в міжнародних неурядових туристичних організаціях;

- накопичення, аналіз та розповсюдження та (або) обмін передового досвіду членів Асоціації щодо провадження туристичної діяльності;

- створенню умов гармонізації взаємовідносин між туристами, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями туристичного спрямування та суб'єктами туристичної діяльності;

- сприяння державним органам з питань ліцензування туристичної діяльності, участь в розробці пропозицій щодо ліцензійних умов;

- сприяння охороні та збереженню об'єктів культурної спадщини, пам'яток історії, інших об'єктів привабливих для туристичних відвідувань, розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи.

 

2.1.1. Предмет діяльності Асоціація втілює без втручання в підприємницьку (комерційну) діяльність засновників та учасників Асоціації, а також без втручання в прийняття членами управлінських рішень.

 

2.2. Асоціація може здійснювати координацію діяльності учасників лише з таких питань.

 

2.2.1. Технічної інформації та освіти учасників Асоціації, а саме:

- Роз'яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

- Розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;

- Формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;

- Організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;

- Надання лише методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації.

 

2.2.2. Забезпечення інформацією, а саме збирання серед учасників даних лише про виробництво, виробничі потужності та інше, у тому числі з метою дослідження ринку, й поширення їх в узагальненому вигляді не раніше місяця після збирання за умов неможливості використання цих даних проти учасників Асоціації та/або конкурентів.

 

2.2.3. У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо об'єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.

 

2.2.4. Стосунків з органами влади та між учасниками, а саме:

Співробітництва з органами влади лише з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на задіяному ринку товарів;

Захисту інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

Сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки.

 

2.3. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників (учасників) або погодження їх конкурентної поведінки.

 

2.4. З метою досягнення статутних завдань Асоціація у встановленому законодавством порядку має право:

- утворювати філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи на території України та за її межами;

- засновувати та вступати до спілок, асоціацій та інших об'єднань, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Асоціації;

- виступати учасником цивільно-правових, в тому числі зовнішньоекономічних, відносин, набувати майнові і немайнові права;

- представляти і захищати інтереси засновників та членів Асоціації у державних і громадських органах;

- видавати, через засновані видавництва, в Україні та поза її межами інформаційні, методичні та довідкові видання, бюлетені та інші друковані матеріали, приймати участь у заснуванні засобів масової інформації відповідно до своїх статутних завдань;

- засновувати юридичні особи з дотриманням обмеження, встановленого п.1.6. цього Статуту;

- популяризувати своє ім'я (назву), символіку;

- утворити відповідно до законодавства України третейський суд.

 

2.5. Завданнями та основними формами діяльності Асоціації є:

- надання правової підтримки у захисті інтересів членів Асоціації;

- створення, силами членів Асоціації, впровадження та здійснення контролю за діяльністю, добровільної системи недержавної сертифікації товарів, робіт, послуг та об'єктів туристичної інфраструктури;

- інформаційна та методична підтримка діяльності місцевих громад із забезпечення раціонального та ефективного використання туристичних ресурсів, що розташовані на відповідних територіях;

- інформаційна та методична підтримка фізичних та юридичних осіб, як споживачів туристичних послуг;

- розроблення та запровадження методів забезпечення оптимальних умов відвідування/використання об'єктів туристичної інфраструктури;

- розробка пропозицій щодо вироблення представницькими й виконавчими органами влади правової, економічної й соціальної політики, що відповідає професійним інтересам суб'єктів туристичної діяльності, сприяння їх ефективній реалізації;

- здійснення громадського контролю за якістю послуг, що надаються туристам членами Асоціації та організація допомоги туристам, що постраждали від неналежного обслуговування;

- утворення експертних, правових та інших робочих органів із залученням провідних фахівців відповідної кваліфікації;

- збір та розповсюдження туристичної довідкової, методичної та туристичної інформації та інформації про діяльність Асоціації, її Засновників та членів для туристів, суб'єктів туристичної діяльності, центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій туристичного спрямування;

- розробка та реалізація громадських проектів з облаштування, ознакування, маркування туристичних і екскурсійних маршрутів та (або) трас, об'єктів туристичної інфраструктури;

- розробка та реалізація проектів і програм, спрямованих на реалізацію статутних цілей і завдань Асоціації;

- сприяння у розробці та реалізації місцевих та регіональних проектів у сфері туризму, програм розвитку туризму;

- сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вчителям, науковцям, студентам, учням у сфері туризму;

- організація, проведення та участь у виставках, конференціях, фестивалях, симпозіумах, семінарах, науково-практичних конференціях, круглих столах у сфері туризму;

- організація інформаційної, консультативної й методичної допомоги спеціалістам співробітникам членів Асоціації, іншим спеціалістам туристичної галузі;

- створення профспілкового комітету працівників організацій членів Асоціації;

- створення для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин між суб'єктами туристичної діяльності і між фізичними особами та суб'єктами туристичної діяльності, третейського суду Асоціації в порядку встановленому законодавством.

 

Основні положення Статуту АЛТУ

Тестування агенцій Національний туристичний форум

Проект підтримки внутрішнього
і в'їзного туризму

Кодекс усталеної ділової практики
і правила професійної етики
 
Правила використання